Genesis 25:2; 1 Chronicles 1:32

lShe bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.


32 lThe sons of Keturah, Abraham’s concubine: she bore Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan.